Regulamin

    Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niekokesz.pl

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4) Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5) Regulamin – niniejszy dokument;

6) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

7) Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może
w szczególności składać Zamówienia;

8) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
z prezentowanych produktów;

9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

10) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

12) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 

§1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
2. Właścicielem Sklepu jest: Niekokesz.pl , Przyłęki 66/1, Trzcianka , NIP: 7792213843, tel. 534649749, adres email: niekokesz@gmail.com.
3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
5. Kupując w naszym sklepie Klient oświadcza iż ma ukończone 18lat. ( Przelewy otrzymujemy tylko od osób pełnoletnich będących właścicielami konta co oświadcza klient wykonując przelew dla naszej firmy).
6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
9. Produkty zakupione w naszym sklepie  wymagają oświadczenia o pełnoletności. Podczas kupna tego towaru, klient oświadcza, że ukończył 18 lat.
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o broni i amunicji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451), wszystkie wiatrówki (zarówno z lufa gwintowana, jak i z lufą gładką) o energii pocisku poniżej 17J (dżuli), dostępne są w Polsce od 1 stycznia 2004 roku BEZ ZEZWOLENIA dla osób pełnoletnich.

10. Towary zakupione na wyprzedaży , w Promocji - Po obniżonej cenie niższej niż katalogowa nie podlegają zwrotowi.
 
§2
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.                      5.Towar zakupiony w sklepie jest obięty rezerwacją na 24godz. po tym czasie zamówienie może zostać anulowane.                                                                               6.Waga systemowa jest tylko wagą do celów systemowych kurierskich.Nie musi się zgadzać z wagą faktyczną Towaru gdyż niektórzy producenci podaja wagę z opakowaniem a niektórzy tylko towaru.


§3
Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę
§4
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. paczkomat in-post lub firmy kurierskiej) .
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Firma zastrzega sobie czas realizacji zamówienia od 24godz. do 7 dni roboczych.Towary importowane czas realizacji zamóienia do 14 dni roboczych.
5) Firma zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w każdym momencie i na każdym etapie.
§5
Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji , oraz zastrzega sobie możliwość wydłużenia procesu reklamacyjnego do 30dni roboczych jeśli zajdzie taka potrzeba.
3. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

4.Klient jest zobowiązany do sprawdzenia paczki przy kurierze w  razie stwierdzenia uszkodzenia paczki - jej zawartości klient musi spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera.
§6
Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy - otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
4. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
§7
Ochrona prywatności
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Firma PatiSHOP Niekokesz.pl , Przyłęki 66/1 , 64-980 Trzcianka, NIP 7792213843,
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PatiShop Niekokesz.pl Przyłęki 66/1 , 64-980 Trzcianka tel. 534649749 lub e-mailowo: niekokesz@gmail.com; odnośnie pytań związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ww. podmioty jako przedstawicieli marki polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów;
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Patishop Niekokesz.pl
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
8. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
§8
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie.
3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10.Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- realizacji umowy, realizacji zamówienia.

Podsumowanie:

Kupując  i dokonując  płatności na naszej stronie klient oświadcza że całkowicie zgadza się z zasadami zakupów w naszym Sklepie.